Terça-feira, 17 de Julho de 2012
Tamba sa?
Loron hirak liu, akontese tan problema boot ida nebe ita hotu nunka espera katak bele mosu tan iha nasaun doben Timor Leste. Tuir informasaun balun nebe hakerek nain le iha media online katak problema boot ne'e mosu tamba deit lia fuan kroat nebe sai husi simpatisan partido CNRT iha konferensia partido CNRT iha loron hirak liu nebe desidi koligasaun entre CNRT, PD no Fretilin Mundanca hodi forma Governu. Tan deit lian fuan kroat ne'e nian resultado mak joven ida mate, kareta barak ema estraga no uma balun ema tuda rahun. Perguntas simples ida hau hakarak hato'o mak ne'e " Tamba sa mak ho lia fuan kroat deit hasoru partido seluk bele resulta ema barak sai vitima? sera que la iha dalan seluk ona? Timor oan hotu senti triste no kolen ho dalan violensia. Krize 2006 hatudu ba Timor oan hotu katak buat ida naran violencia ne'e sei la resolve problema. Problema hirak liu laos deit resulta ema mate, uma ema no estraga kareta maibe halo mos estudante sira labele tuir izame nebe tuir lolos halo iha loron segunda horseik. Ita hotu triste ho situasaun ida ne'e, la iha ema ida mak hetan vantagem husi problema nebe akontese iha loron hirak liu ba so iha deit mak triste, odiu malu, trauma no sei gasta osan lubuk ida hodi hadia fali buat hirak nebe estraga ona. Sera que Timor oan hakarak moris iha situasaun ne'e nafatin? hau senti ita hotu hakarak moris iha dame no paz nia laran. Ho dalan paz, dame no stabilidade mak ita hotu sei lori nasaun doben Timor Leste sai nasaun desenvolvidu iha mundo ida ne'e. Tan ne'e liu husi blog ida hakerek nain hakarak hakotu lian fuan ida husi Mahatma Gandhi dehan hanesan ne'e "Poverty is the worst form of Violence". Mai ita Kria Dame no Paz iha nasaun doben Timor Leste.


publicado por ossu-gimata às 04:36
link do post | comentar | favorito

.mais sobre mim
.pesquisar neste blog
 
.Julho 2012
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31


.posts recentes

. Tamba sa?

.arquivos

. Julho 2012

.Fazer olhinhos
blogs SAPO
.subscrever feeds